Reguły

Muszkieterowie Słowa Warszawa - Regulamin Turnieju

 
 REGULAMIN I WARSZAWSKIEGO TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH W JĘZYKU ANGIELSKIM
MUSZKIETEROWIE SŁOWA

25-26 maja 2018 Warszawa

1. Niniejszy Regulamin odnosi się wyłącznie do konkursu MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA 
2. Konkurs finansowany jest ze środków Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz ze środków pozyskanych od partnerów i sponsorów. 
 3. Organizacja konkursu służyć ma następującym celom: 
a) dla uczniów:
- zwrócenie uwagi potencjalnych pracodawców na młode talenty; 
- przełamywanie barier do mówienia w obcym języku; 
- ćwiczenie płynności w mówieniu w języku angielskim; 
- ćwiczenie pisania w języku angielskim; 
- wzbogacanie słownictwa i ćwiczenie umiejętności tłumaczenia; 
- ćwiczenie umiejętności słuchania i robienia spójnych notatek; 
- przełamywanie barier do występów publicznych, radzenie sobie ze stresem; 
-kształcenie umiejętności prezentowania swojego stanowiska i budowanie umiejętności pracy w zespole, 
 - budzenie ciekawości kulturowej; 
- uczenia kultury wypowiedzi i szacunku dla adwersarzy; 
ćwiczenie umiejętności szukania informacji; 
- wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki; 

b) dla nauczycieli opiekunów:
- zapoznanie nauczycieli z formatem debaty oksfordzkiej;
- poznanie zasad oceniania przemawiania publicznego uczniów;
- promowanie debat oksfordzkich jako techniki ćwiczenia mówienia w języku angielskim i uczenia logicznego i krytycznego myślenia;
 4. a) Organizatorem jest Marcin Stanowski – doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń w Warszawie. Organizator ma prawo do reprezentowania turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami. Organizator ma prawo do zmiany terminów eliminacji w wyjątkowych sytuacjach, a także do anulowania wyników poszczególnych etapów lub powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu 
b) Współorganizatorami są: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń Warszawie  i Fundacja Nowy Głos.
5. Adresatami turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
7.Uczestnicy zgłaszają się do konkursu w pięcioosobowych drużynach (4 debatantów + 1 zapasowy) wraz z opiekunem merytorycznym lub językowym. Zgłoszenia opiekunów drużyn dokonuje się poprzez zarejstrowanie szkolnego opiekuna drużyn na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Muszkieterowie-Slowa-Turniej-Debat-Oksfordzkich-I-Szkolenie-Nauczycieli-jako-Sedziow-Debat (w skrócie http://bit.ly/Muszkieterowie).
Opiekunowie, którzy zgłosili udział swoich szkół w Turnieju “MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA” otrzymają dostęp do formularza zgłoszeń drużyn. W zgłoszeniu należy zawrzeć imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna/opiekunów wraz z ich e-mailem i numerem telefonu i nazwą Szkoły.  Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia do organizatora oświadczeń prawnych opiekunów uczniów debatantów o zgodzie na uczestnictwo uczniów w Turnieju i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia. Zgoda wyrażana jest jednorazowo o dotyczy tylko i wyłącznie Turnieju.
 8. Turniej MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA ma charakter drużynowy w przypadku uczestnictwa w każdym z etapów. 
 9. W konkursie obowiązuje system pucharowy: -pierwszy etap - (osiem drużyn) -drugi etap - półfinał (cztery drużyny) -trzeci etap - finał 
 10.Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są po zakończeniu etapu konkursu na stronie www.muszkieterowieslowa.waw.pl i www.facebook.com/muszkieterowie.slowa.warszawa.
 11. Eliminacje odbywają się w odpowiednio wcześnie wyznaczonym przez organizatorów miejscu, o którym drużyny informowane będą drogą mailową i stronę www.muszkieterowieslowa.waw.pl  i www.facebook.com/muszkieterowie.slowa.warszawa.
 12. Szczegółowe zasady przebiegu konkursu umieszczone są w osobnym regulaminie. (poniżej)
 13. Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość). 
 14. Uczestnik podlega dyskwalifikacji z dalszego udziału w zawodach w przypadku niedopełnienia warunków formalnych określonych w powyższym regulaminie. 
 15. Wszelkie wątpliwości odnośnie przebiegu konkursu rozstrzyga specjalnie powołana komisja złożona z organizatorów. 
 16. Zwycięzcy turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA otrzymają NAGRODĘ GŁÓWNĄ i nagrody partnerów. 
 17. Uczestnicy, zgłaszając się do turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz zobowiązują się do jego przestrzegania. 
 18. Warunkiem przystąpienia do turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA jest wyrażenie zgody przez ucznia (w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz przez opiekuna prawnego ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez organizatora MUSZKIETERÓW SŁOWA WARSZAWA. 
19. Przystąpienie przez ucznia do każdego z etapów turnieju MUSZKIETEROWIE SŁOWA WARSZAWA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zawodów). 
 20. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje organizator. 
 21. Regulamin obowiązuje od 18 kwietnia 2018 r. i może podlegać zmianom.

Zasady debaty oksfordzkiej przyjęte w turnieju „Muszkieterowie Słowa Warszawa” 25-26 maja 2018 

I. Osoby 

1. Marszałek (Chairlady lub Chairman) 
 1) Jest to osoba prowadząca debatę. Do jej głównych zadań należą: 
  a) przeprowadzenie losowanie stron przed debatą; 
  b) powitanie uczestników i publiczności; 
  c) przedstawienie tezy debaty; 
  d) zaprezentowanie obu stron debaty; 
  e) udzielanie i odbieranie prawa głosu; 
  f) pilnowanie przestrzegania porządku dyskusji; 
  g) poinformowanie publiczności i zawodników o wyniku debaty, 
  h) sporządzenie protokołu debaty 
  i) dostarczenie protokołu debaty do organizatora 
 2) W udowodnionych, rażących przypadkach łamania ducha debaty oksfordzkiej Marszałek może zgłosić wniosek o dyskwalifikację drużyny. Na dyskwalifikację drużyny musi wyrazić zgodę cały skład sędziowski obecny podczas debaty lub wszyscy sędziowie, gdy zdarzenie/zdarzenia miały miejsce poza pojedynkiem debatanckim. 

 2. Sekretarz (Bellgirl lub Bellboy) 
1) Jego zadaniem jest poinformowanie mówców o zbliżającym się końcu czasu przeznaczonego na mowę. 
2) Daje znać uczestnikom o upływającym czasie dwa razy podczas wystąpienia każdego mówcy: 
  a) 30s przed końcem czasu przeznaczonego na mowę (od tego momentu nie można zgłaszać nowych pytań lub informacji); 
  b) po zakończeniu czasu przeznaczonego na mowę (w tym momencie mówca musi zakończyć swoje wystąpienie); 
3) Istnieje możliwość połączenia roli Marszałka i Sekretarza. 

3. Sędziowie (Jury) 
1) W turnieju „Muszkieterowie Słowa Warszawa” każdą debatę oceniają dwie osoby: profesjonalny sędzia debat oksfordzkich i nauczyciel języka angielskiego. Rolą każdego z sędziów jest samodzielne (bez konsultacji) przyznawanie punktów za wystąpienie każdego mówcy. Ocena sędziego debat stanowi 70% oceny ostatecznej a ocena językowa to 30% oceny ostatecznej. Sędziowie po zakończeniu debaty, na podstawie przyznanych punktów, ustalają zwycięzcę debaty. Decydujący głos w wyłonieniu zwycięzcy ma sędzia merytoryczny. 
 2) Sędziowie mają obowiązek podsumować debatę, uzasadnić swoją decyzję oraz wskazać dlaczego wydali taki werdykt. Czas na wypowiedź powinien być proporcjonalny do wagi karty oceny (70/30). 
 
4. Mówcy (Speakers) 
1) W pojedynczej debacie bierze udział ośmiu mówców – czterech po stronie Propozycji oraz czterech po stronie opozycji. 
2) Każda z drużyny składa się z czterech mówców: 
a) pierwszy mówca (lider drużyny) nazywany jest strategiem powinien zdefiniować tezę debaty i zarysować linię argumentacyjną swojej strony; przedstawia definicję terminów (jeśli uznają to za konieczne) lub wyjaśnia rozumienie terminów; powinien rozpocząć wprowadzanie argumentów. 
b) drugi mówca jest wsparciem dla lidera drużyny jego główną rolą jest uzasadnić linię argumentacyjną swojej strony; może wprowadzić kolejne argumenty; może przedstawić dane, statystyki, a także odnieść się do wypowiedzi oponentów; 
c) trzeci mówca (mówca polemiczny) nazywany jest politykiem jego zadaniem jest podważenie argumentów strony przeciwnej, wskazanie błędów logicznych i merytorycznych w wypowiedziach oponentów; nie powinien wprowadzać nowych argumentów; 
d) czwarty mówca (mówca podsumowujący) nazywany jest dyplomatą podsumowuje argumentację swojej drużyny; podsumowuje debatę; nie wprowadza nowych argumentów. 
3) Każdy mówca ma do dyspozycji 4 minuty. 

5. Ekspert debaty (Expert) 
1) Tę rolę może pełnić jeden z Sędziów, Marszałek albo Sekretarz. 
2) Notuje przypadki łamania regulaminu debaty przez mówców. 
3) Przyznaje ujemne punkty techniczne mówcom. 

II. Przebieg i zasady debaty 
1. Debatę rozpoczyna Marszałek udzielając głosu pierwszemu mówcy. Mówcy Propozycji i Opozycji mówią naprzemiennie. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca propozycji a kończy czwarty mówca Opozycji. 
2. Mówca rozpoczynający swoje wystąpienie (nie dotyczy pytań i informacji) musi przywitać Marszałka, stronę przeciwną oraz publiczność (może zwrócić się również do innych osób). Wszystkie trzy podmioty muszą zostać powitanie w przedstawionej wyżej kolejności. 
3. Każdy z mówców musi dopuścić przynajmniej dwa pytania lub informacje od drużyny przeciwnej (o ile ta wyrazi potrzebę doprecyzowania wypowiedzi danego mówcy). W czasie chronionym (30s od rozpoczęcia i 30s przed końcem wyznaczonego czasu wypowiedzi) nie można zgłaszać mówcy nowych pytań lub informacji. 
4. Przez przyjęcie pytania lub informacji rozumie się dopuszczenie do głosu mówcy, który zgłosił chęć jego zadania przez wyraźne podniesienie ręki (ręka uniesiona ponad głowę i upewnienie się, że drużyna przeciwna zauważyła zgłoszenie). 
5. Każda informacja lub pytanie musi być bardzo zwięzła (jedno lub dwa zdania). Nie może trwać dłużej niż 10s. 
6. Każda osoba dopuszczona do głosu przez aktualnego mówcę informuje Marszałka czy zgłasza pytanie, czy informację. 
7. Mówca pierwszy może poinformować, że odpowiedź na zadane pytanie lub informację znajduje się w mowie drugiego mówcy danej drużyny. Uznaje się to za przyjęcie pytania o ile drugi mówca faktycznie zawrze odpowiedź w swojej mowie. 
8. Mówcy nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych podczas debaty za wyjątkiem odmierzania czasu z pomocą telefonu komórkowego w trakcie przemawiania. 
9. Mówcy nie mogą zabierać głosu bez zgody Marszałka. Przede wszystkim nie wolno rozmawiać podczas wystąpienia innego mówcy. 
10. Mówcy muszą pamiętać, że mogą atakować argumenty ale nigdy nie wolno im przypuszczać ataków personalnych. 
11. Niestosowne zachowanie członków drużyny w czasie debaty traktowane są jako atak ad personam. 
12. Wszelkie złamanie regulaminu przez mówców będzie karane punktami ujemnymi. 
13. Po zakończeniu mowy czwartego mówcy Opozycji Marszałek zarządza przerwę. 
14. W czasie przerwy Sędziowie na podstawie przydzielonych punktów wyznaczają zwycięzcę debaty. 
15. Po wytypowaniu zwycięzcy Marszałek ogłasza wynik debaty i oddaje głos Sędziom, którzy podsumowują debatę. 
16. Marszałek kończy debatę. 

 III. Drużyna 
1. Drużyna składa się z 4 mówców głównych oraz jednego rezerwowego (opcjonalnie). 
2. Mówcy w różnych debatach mogą pełnić inne role. 
3. Mówca rezerwowy może zastąpić, w danej debacie, dowolnego mówcę głównego. 
4. W danej debacie drużyna musi być reprezentowana przez czterech różnych mówców. 

IV. Punkty karne 
 Punkty karne są przyznawane mówcom gdy złamią regulamin debaty lub nie wykażą szacunku Osobom w debacie. Punkty ujemne przydziela ekspert debaty (przed rozpoczęciem debaty zostanie wskazany przez Marszałka). 
1 punkt karny otrzymuje mówca gdy: 
1. złamanie rygor czasowy: - przekroczy czas przyznany mówcom (4 min.), mówcy wolno dokończyć zdanie, które rozpoczął przed upłynięciem czasu; - zadał zbyt długie pytanie; 
2. nie rozpocznie swojej mowy poprawną inwokacją; 
3. nie rozpocznie odpowiednią inwokacją swojego pytania lub informacji; 4. zabiera głos bez pozwolenia marszałka; 
5. zakłóca wystąpienie innego mówcy; 
6. nie przyjmie jednego pytania lub informacji mimo zgłoszeń drużyny przeciwnej; 

2 punkty karne otrzymuje mówca gdy: 
1. mówca nie przyjmie dwóch pytań lub informacji mimo zgłoszeń drużyny przeciwnej; 
2. mimo wcześniejszego upomnienia zakłóca wystąpienie innego mówcy; 3. bez pozwolenia Marszałka korzysta z urządzeń elektronicznych w czasie debaty, 
4. okaże brak szacunku drużynie przeciwnej; 

5-8 punktów karnych otrzymuje mówca gdy: 
1. mimo upomnienia nadal popełnia wykroczenia karane wcześniej odjęciem 1 lub punktów.
2. zaatakuje oponenta a nie argument (ad personam, ad hominem).

V. Kwestie sporne 
1. Kwestie sporne dotyczące regulaminu konkursu rozpatrują organizatorzy. 
2. Kwestie sporne dotyczące konkretnej debaty rozpatrują Sędziowie. 
3. Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu. 
Copyright ©2018 Muszkieterowie Słowa Warszawa, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 45858